Recenze

Marie Kuklová: Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí

Jedná se o příručku, která se mi zdá velice užitečným a stručným shrnutím jak poznatků o druzích drog a závislosti na nich, tak způsobech léčby závislostí v modapictureproviderlitě KBT. Nejdříve něco málo k obsahu: Kniha začíná kapitolou, která se věnuje typům závislostí s jejich následky a příčinám závislostí. Jedná se o stručný, užitečný přehled po ty, kteří ještě nic moc o drogách nečetli. Dá se vyzdvihnout, že se nejedná o vyčerpávající přehled, který tudíž není unavující, a pro účel příručky postačí.

Tato část knihy je jistě užitečná, jen ve mně vzbuzují otázku prezentovaná data. Publikace vyšla letos, tedy v roce 2016, ale autorka využívá grafy z roku 2005, což je celých 11 let rozdíl. Ukazuje na grafech rozdíly mezi normální a klinickou populací, čísla jsou bezpochyby zajímavá, ale chybí údaj o počtu klientů, kteří se průzkumu zúčastnili. Za sebe bych uvítala aktuálnější a plnější informace. Dále se mi zdá zavádějící, že autorka u biologických a genetických faktorů užívá grafy, které vypovídají o výskytu závislých rodičů v populaci pacientů a v normální populaci. Tato čísla sama o sobě neříkají nic o tom, zda mít závislé rodiče funguje na úrovni biologických činitelů, či se odráží v životě pacientů spíše jako sociální faktor.

V další části knihy se čtenář může seznámit se způsobem nahlížení KBT terapeutů na závislosti. Je možné se zde krok za krokem dočíst, jak probíhají úvodní rozhovory týkající se klientovy anamnézy, formulace problémů, cílů, jednotlivých kroků v terapii a jaké techniky lze využít.

Předposlední kapitola se týká specifik práce se závislými klienty. Tématy této části jsou práce s motivací, bažením, úzkostmi, depresivními stavy, traumaty, nácviku sociálních dovedností a práce s agresivitou a impulzivitou. Autorka v každé kapitole popisuje techniky KBT, které se dají s klienty využít, a ilustruje teorii praktickým příkladem, takže si čtenář může udělat představu, jakým způsobem práce s klientem v praxi vypadá. Knihu uzavírá kompletní kazuistika klienta.

Domnívám se, že takováto publikace na trhu dosud chyběla a může doplnit a obohatit stávající literaturu o závislomedicationstech. Můžeme najít mnoho knih zabývajících se KBT, ale žádnou specializující se přímo na závislosti. Oceňuji i stručnost, neboť knihy, které se zabývají léčbou závislostí, jsou buď obecnějšího charakteru, nebo naopak příliš rozsáhlé – spíše encyklopedického typu, shrnující informace o léčbě závislostí velice zeširoka.

Vyjádřeným nejdůležitějším autorčiným cílem je ukázat syndrom závislosti jako následek potíží, které jsou hlubší. Vybírá ze zkušenosti klíčové oblasti, na které je vhodné se u klientů se závislostmi zaměřit a zároveň poskytuje (nejenom závislému) čtenáři náměty k sebereflexi (nebo alespoň já osobně jsem si jich spoustu našla).

Kniha se velmi dobře čte, možná právě díky tomu, že ji autorka zamýšlela jako příručku. Jako by jí prostupoval KBT přístup (alespoň tak, jak si ho představuji já), tedy tak, že informace jsou logicky řazené, jasné, stručné a čtenář se nemusí ztrácet v množství filosofických úvah.

Dokážu si představit, že po ní sáhnou jak čtenáři s motivací dozvědět se něco o léčbě závislostí i z jiných terapeutických přístupů než KBT, tak i ti, kteří by se rádi dozvěděli něco o KBT přístupu jako takovém. Autorčiným přáním je i to, aby kniha mohla sloužit také pro ty, kteří se s nějakou formou závislosti potýkají. Dále může být užitečná pro krizové interventy, kteří se během své práce mohou s problematikou závislostí setkávat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *