Kurzy a výcviky / Zkušenosti starších

Emoční rovnice – účinná cesta k lepšímu životu?

Stále častěji se objevují nejrůznější techniky a návody, jak vyřešit vztahové/finanční/pracovní problémy a snáze proplouvat životem. Některé z nich jsou dlouhodobě a pečlivě ověřované a mají kvalitní teoretické základy, zaznamenanou úspěšnost a vymezené oblasti použití. Jiné se prezentují jako všelék na jakékoli životní potíže a klienty lákají na pěkná slova a dobrou reklamu. Pro laika může být nesnadné odlišit jedny od druhých a pod silou dojmu se může rozhodnout pro metodu, která pro něj nemusí být ani vhodná, ani prospěšná. V některých případech si může dokonce přitížit.

V posledních letech u nás na popularitě získává metoda otáčení emočních rovnic Aleše Kaliny. V roce 2008 si Mindsoft s.r.o. (společnost, jejímž je Kalina jednatelem a zakladatelem), na termín “emoční rovnice” přihlásila ochrannou známku, v níž jsou zahrnuty psychologické služby pro veřejnost, testování a poradenství v oblasti psychologie pomocí vlastní teorie. Sama metoda práce s emočními rovnicemi nepodléhá žádnému patentu. Jak tato metoda vypadá?

Metoda práce s emočními rovnicemi

Emoční rovnice[1] jsou podle autora zápisy v mozku psané jazykem emocí (další dva komunikační jazyky mozku jsou logika a návyky). Emoční rovnice nabývá hodnoty „pravda“, a má v našem životě dvě funkce:

 • Ovlivňuje naše chování a jednání
 • Zpětně si ji potvrzujeme v našem okolí.

Cílem metody je nalézt nefunkční nebo dokonce škodlivé emoční rovnice a nahradit je rovnicemi vědomě zvolenými. Metoda Emočních rovnic sestává ze tří kroků: nalezení emočních rovnic, jejich otáčení a vkládání nových.

Hledání emočních rovnic: Emoční rovnice se potvrzují v emocionálně vypjatých situacích, proto je podle autora nejlepší při prožívání takové (a často opakované) situace poodejít stranou a položit si otázku: jaké přesvědčení si zde dokazuji, co se mi potvrzuje? Většinou jde o různá fatalistická přesvědčení typu „Nikdo mě nemá rád“, „Jsem hloupý a nezajímavý“, atd. Současně je dobré si vzpomenout, s jakými vzorci chování a s jakými přesvědčeními jsme se setkávali doma, neboť značnou část emočních rovnic získáváme z rodiny.

Otáčení emočních rovnic: Když máme nalezenou emoční rovnici, provedeme takzvanou otočku: Nejprve nalezneme opačné tvrzení (např. pro emoční rovnici „Jsem hloupý a nezajímavý“ by tedy vznikla negace „Jsem chytrý a zajímavý“). Následně si vytvoříme emoční film (představu emocionálně významné situace, která by se mohla odehrát za dva roky), v němž by se promítla otočená rovnice (např. představa, že stojíte v kruhu vysokoškolských přátel, kteří se ve vaší přítomnosti dobře baví). Je důležité, abychom při takové představě cítili silné, pozitivní emoce. Pokud tomu tak není, je potřeba vymyslet si jiný emoční film. Následně se v něm pokusíme zachytit klíčová slova a věty, a z nich sestavit novou emoční rovnici. Nakonec se podle autora máme zeptat: „Mozku, jsou tyto emoce pravda?“ Zeptáme se tedy sami sebe, zda danou rovnici cítíme jako pravdivou. Pokud je odpověď ano, získali jsme novou emoční rovnici. Pokud je však odpověď záporná, je nutné hledat jiný emoční film nebo vhodně upravit negaci.

Vkládání emočních rovnic: Recept Aleše Kaliny zní: Každý den si po dobu jedné minuty přehrávejme emoční film, a to jakýkoliv, který vyvstane v souvislosti s novou emoční rovnicí. Takto upevňovat je možné maximálně sedm rovnic denně. Bohužel, metoda Emočních rovnic nenapovídá, za jak dlouho nové rovnice začnou účinkovat.

Zdroj: www.kosmas.cz

Zdroj: www.kosmas.cz

Teoretické základy Kalinovy metody

Na základě mnoha Kalinových populárně-naučných článků a odvážných tvrzení (“Konečně vyřešíte nepříjemné jevy ve VŠECH OBLASTECH života, které se až děsivě opakují.[2]) by se mohlo zdát, že metoda emočních rovnic spočívá na vědeckých poznatcích a že se jedná o spolehlivý prostředek k vyřešení problémů.

Kalinova teorie emočních rovnic staví na předpokladu, že mozek funguje jako počítač. “Neustálým pozorováním různých životních situací jsem zjistil, že mozek je nejvýkonnější počítač na světě[3],” píše Kalina v jednom ze svých článků. Jinde se dočteme následující, fakty nepodpořené, prohlášení: “Dále vím, že mozek vždy zapisuje ukládané informace s hodnotou pravda (ano). Jde o bitový, víceokruhový počítač schopný zpracovávat více úloh najednou nezávisle na sobě, podobný těm, které známe z kanceláří. Nenaleznete v něm zápisy s hodnotou nepravda (lež).[4] Ačkoliv se Kalina vyjadřuje s naprostou jistotou, výše uvedená tvrzení mi vyznívají spíše jako líbivá dojmologie, než jako výroky založené na objektivně zjištěných skutečnostech[5]. Na příklad tvrzení, že člověk má za den 70.000 myšlenek, převzal Kalina od filozofa Deepaka Chopry, názor, že pouze 500-1200 těchto myšlenek je vědomých, prý slyšel někde na kongresu v USA, zapsání ¾ emočních rovnic se podle jeho vlastního, nezveřejněného(!) výzkumu odehrává v raném dětství a mnohé z jeho dalších tvrzení vzniklo jen na základě rozhovorů s klienty.

Podle Kaliny se v prvních 7 letech života člověku do mozku “vepíše” 70% tzv. emočních rovnic. Jedná se o tvrzení, která popisují svět, druhé lidi i nás samotné. Mnohá tato přesvědčení jsou neprospěšná, až sebezničující (např. “všichni jsou lepší než já”) a máme sklony si je v životě potvrzovat. Tato přesvědčení jsou propojena s odpovídajícími nepříjemnými emocemi a vytvářejí se v průběhu celého života.

Tyto tzv. emoční rovnice se velice podobají dysfunkčním schématům Jeffreyho E. Younga, iracionálním přesvědčením v racionálně emoční behaviorální terapii anebo třeba niterným přesvědčením v kognitivní psychologii. Prolínání reality postižitelné smysly a její myšlenkové interpretace je nosné téma konstruktivismu a objevíme je mimo jiné také v terapii ACT (Steven C. Hayes). Vzájemná interakce mezi myšlenkami, emocemi a chováním[6]  je např. Kognitivně-behaviorálním psychologům známá již několik desítek let. Formující vliv událostí v dětství zdůrazňuje už na přelomu 20. století S. Freud, učení a získávání poznatků na základě pozorování druhých najdeme na příklad v sociálně-kognitivní teorii A. Bandury.

Kalina předpokládá, že nepříjemné myšlenky a pocity (strach, žal, bolest, smutek atp.) vycházejí z neprospěšných emočních rovnic a jako takové jsou nepřirozené, nezdravé a je potřeba je vymýtit, aby člověk mohl dosáhnout trvalé spokojenosti.[7] Pro podporu svého tvrzení poskytuje ničím nepodložený údaj, že 5% lidí na světě žije plně spokojený život ve všech klíčových oblastech (zdraví, vztahy, kariéra a finance).

Zajímavé by mohlo být srovnání s terapií ACT, kde je klíčovým přesvědčením to, že i nepříjemné počitky (nemoc, bolest, stárnutí, nepříjemné pocity a myšlenky atp.) jsou přirozenou a nevyhnutelnou součástí lidského života a že křečovitá snaha vyhnout se těmto vnitřním podnětům způsobuje druhotné utrpení a psychické potíže.

Některé z nepříjemných pocitů mohou být i prospěšné – bolest či strach mohou varovat před nebezpečím, vztek může poukázat na křivdu, pláč může odplavit napětí, dotčenost nás může upozornit, že nás něco ťalo “do živého” atd. Také logoterapie Viktora E. Frankla pojímá utrpení jako nezbytnou součást lidské existence a zároveň v něm za určitých okolností vidí příčinu hlubokého vnitřního rozvoje člověka[8].

Nepříjemné pocity a myšlenky odvíjející se ze zážitků z dětství podle Kaliny vymýtíme jedině kontrolou své mysli a svých emocí: “K opuštění vyjetých kolejí je zapotřebí si najít a změnit takzvané emoční rovnice.[9] Podle Kaliny je díky plasticitě mozku (zjednodušeně řečeno jeho schopnosti měnit se i v dospělosti)[10] změna pomocí metody emočních rovnic nejen možná, ale i trvalá.

Jak si však může být Kalina jistý, že změna vytvořená pomocí metody emočních rovnic bude trvalá a že nebude právě díky plasticitě mozku po čase znovu přepsána?

Pár slov o Kalinovi

Věnuje se koučování klientů, kteří za ním přicházejí s nejrůznějšími osobními problémy a vede výcvikovou školu pro kouče. Kalinovo “životní koučování” představuje práci s klienty pomocí metody emočních rovnic a náplní jeho školy pro kouče je výcvik v této metodě.

V medailonku na jeho stránkách se dočteme, že má za sebou 25 let zkušeností s koučinkem. Nelze tam však dohledat, kde své zkušenosti získal ani zda absolvoval některý z oficiálních výcviků koučování.

K popularitě Kaliny a jeho práce přispívají jak média, tak i jeho webové stránky obsahující působivě znějící věty (např.: “Lepší život pro každého[11], “Ovládněte svůj mozek a získejte, po čem toužíte![12], “Konečně vyřešíte nepříjemné jevy ve VŠECH OBLASTECH života, které se až děsivě opakují.[13] ).

Prezentace a vystupování

Aleš Kalina mluví hovorovým jazykem, často opakuje slova a věty a používá krkolomné formulace a nelogická tvrzení. Celý projev působí značně nepřipraveně. V jeho výkladu lze vysledovat řadu zavádějících tvrzení a manipulativních formulací:

Marketing: Aby byla jistota správného účinku, je potřeba koupit si další CD, nebo přijít na konzultaci s příslušným koučem. Reklama na další Kalinovy služby je patrná z každé části jeho projevu.

Narozdíl od jiných pracovníků v oblasti koučování a psychologie, Aleš Kalina nestojí na ramenou velikánů. Ani na jeho stránkách, ani na jeho CD či seminářích nenalezneme odkazy na výzkumy, studie a práce jiných lidí. Zdánlivě z nikoho nevychází a vše vynalezl na zelené louce.  Celá metoda se zrodila z jeho zkušeností, je jeho nápadem a jen jeho soukromý výzkum potvrzuje její účinnost. Na CD Emoční rovnice Kaliny dokonce uslyšíme, že právě on vynalezl stupnici 0-10.

Za vše mohou ostatní: Za vše, co se nám děje, může náš mozek, který dělá špatná rozhodnutí kvůli svému naprogramování. Původci tohoto naprogramování jsou rodiče, přátelé, první lásky, zaměstnavatelé a v neposlední řadě kultura (chybí už jen politici). Každý je obětí všech okolo a Kalina prý dovede pomoci.

Zvládlo by to i dítě: Kalina často zdůrazňuje, jak snadnou a rychlou pomoc představují Emoční rovnice. Přestože jste to dosud nedokázali sami, díky němu dokážete nyní ovlivnit své chování, postoje i návyky. Stačí chodit za koučem.

Funguje to na 100%: Kalina nepřipouští, že by jím uváděná metoda mohla mít chyby či nedostatky. Podle jeho dlouholeté praxe to funguje bezchybně. A to i přesto, že ji odborníci kritizují.

Zacíleno na „racionály“: Celá teorie Emočních rovnic stojí na silné racionalizaci. Hledání emočních rovnic metodou verbalizace, negace, otočka. Současně je využita celá řada počítačových metafor (mozek počítá, rovnice má hodnotu „pravda“, naprogramování mozku, atd.). Přednes je cílený na lidi, kteří se považují za racionální osoby, a kteří chtějí, aby jim „mozek produkoval jen příjemné myšlenky“.

Ačkoliv jde o zcela nepodložené informace,Kalina své domněnky prezentuje jako fakta. To přispívá ke zdánlivé důvěryhodnosti celého konceptu Emočních rovnic i přes zjevný nedostatek opory ve výzkumu a klinické praxi.

Pár slov závěrem

Mediální podpora a charismatický styl Kaliny usnadňuje podlehnutí dojmu, že metoda emočních rovnice je ověřená, spolehlivá a účinná. Účast na Kalinově padesátihodinového výcviku v koučování stojí 100.000 Kč a jedna hodina s Kalinou jako s terapeutem přijde na 10.000 Kč. Dáváme k zamyšlení, zda stojí za to investovat takové množství peněz do metody, u níž není známá ani účinnost, ani vhodnost pro ty které problémy.

[1]Název „rovnice“ neodkazuje na matematický konstrukt. Pojmenování metody emoční rovnice není nijak odůvodněno.

[2]http://ales-kalina.cz/vstupenka/emocni-rovnice-krest-me-knihy-pepou-jovkou-vojtkovymi-praha/, 4.8.2014

[3]Věřím, že metafora mozku jako počítače, užívaná dlouhá léta v kognitivní pscyhologii, osloví techničtěji a “racionálněji” založený typ lidí, kterým se může jevit jako srozumitelná a vševysvětlující.

[4]http://ales-kalina.cz/emocni-rovnice/, 4.8.2014

[5]tj. neuvádí zdroje (natož recenzované, které by byly publikovány v odborné literatuře a u nichž by byla zveřejněna metodologie)

[6]Kterou Kalina vysvětluje pomocí tzv. ‚emočních kvant‘ – termínem obskurním a ponechaným bez vysvětlení, který se mi nepodařilo dohledat v žádných dokumentech v EBSCOhost: “Poněvadž mozek pracuje v jazyce emocí s emočními kvanty, ne s větnými spojeními, pomáhá nám tato metoda převést tato kvanta do srozumitelných vět, které při vyřčení zpětně vyvolají emoční prožitek.”

[7]“Pokud se trápíme čímkoliv, je to proto, že pouze neumíme ovládat svůj mozek a neznáme jeho zákonitosti.“,  http://ales-kalina.cz/blog/osobni-rust/ovladnete-svuj-mozek-a-ziskejte-po-cem-touzite/, 4.8.2014

[8]Frankl, V. E. (1994). Člověk hledá smysl: Úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.

[9]http://ales-kalina.cz/blog/osobni-rust/mozek-jako-nejvetsi-podvodnik-na-svete/, 4.8.2014

[10]Kalina slibuje trvalé změny, čímž si ve skutečnosti odporuje. Když se mohl jednou změnit tak, proč by se nemohl o něco později změnit i onak – a neprospěšně?

[11]logo stránek http://ales-kalina.cz, 4.8.2014

[12]http://ales-kalina.cz/blog/osobni-rust/ovladnete-svuj-mozek-a-ziskejte-po-cem-touzite/, 4.8.2014

[13]http://ales-kalina.cz/vstupenka/emocni-rovnice-krest-me-knihy-pepou-jovkou-vojtkovymi-praha/, 4.8.2014

18 thoughts on “Emoční rovnice – účinná cesta k lepšímu životu?

 1. Vážený pane Nováku,
  s velkou pozorností jsem si přečetl Váš názor na metodu emočních rovnic (MER) a vystupování p. Aleše Kaliny, který je názorem profesiála v ob.asti psychologie. Můj názor na MER je názor laika, kterým v oblasti psychologie jsem. O metodě, aniž bych se s ní detailně seznámil, vím několik let a neseznámil jsem se s ní proto, že už při prezentačních informacích, které p. Kalina publikoval, mi tzv. běhal mráz po zádech. Evidentně se u mě projevila nějaká poplašená emoční rovnice :-). Každý nějakým způsobem žijeme, existujeme, prožíváme různá vzájemná působení ať už mezilidská či jiná, vznikají úžasné či naopak zdrcující situace a se vším tím se musíme vyrovnat. Nemyslím si, že tyto věci se dají řešit představou, že mozek je počítač a že se dá emoce přeprogramovat. Zcela se ztotožňuji s Vaším názorem a mám radost, že jste se k témaru MER a k aktivitám p. Kaliny vyjádřil.
  S pozdravem
  Jiří Tuček

 2. Vážený pane Nováku,
  byl by jste tak laskav a napsal něco o své osobě. Předem díky za odpověď Valtera.

  • Vážený pane Valtero,
   samozřejmě. V současnosti studuji v PhD programu katedry psychologie FF UK. Dlouhodobě se zabývám psychologií emocí, zvláště pak problematikou jejich vyvolávání a kontrolování.
   Srdečně,
   Ondřej Novák

 3. Vážený pane Nováku,
  knihu od Kaliny jsem četl a mohu říct vím,že nic nevím.
  Je to pán,který má pod čepicí,ale né lupy.Oč v této hře jde,tak jsou to many,lupeny,bobáče.Radši budu mít mozek zasekanej,než platit nějakýmu ko….vi.Jediná věc,která je tu jistá a funguje na tomto světě je,že si pro každého z nás příjde zubatá na 100%.Za 10.000 kč si užiju v night clubu pěknou jízdu a super emoce.
  S pozdravem
  Ludvík Bílek

  • Vážený pane Bílku,
   považuji za pravděpodobné, že aktivity pana Kaliny jsou motivovány hlavně snahou vydělat peníze. Nicméně současně si myslím, že skutečně věří v účinnost metody emočních rovnic. Slepá důvěra umožňuje člověku vystupovat s mnohem větším sebevědomím než by mu kdy dovolilo kritické myšlení. V každém případě děkuji za komentář.
   Srdečně,
   Ondřej Novák

 4. Také děkuji, potvrdil jste mi mé pochybnosti. Průvodce si je potřeba vybírat. To co mě odradilo byl test na stránkách pana Kaliny, který po třech různých vyplněních vyšel pokaždé stejně. A dále mám pocit, že vizualizace změny emočních rovnic je zaměřena na změnu v okolí a já věřím, že ke skutečným změnám dochází pouze pokud měníme sebe… S.Č.

  • Dobrý den,
   také vnímám až úpornou snahu p. Kaliny vydělat peníze. Dělám si jeho kurz na počítači, první díly jsou zdarma. Ale musím se ho zastat – on slibuje, že se změní chování okolí k nám, pokud se sami změníme. To je jasné! Nemůžeme měnit nikoho jiného, ale sebe ano, i když je to hodně těžké. Ale stojí to za námahu, funguje to! Nakonec to víte sama…
   M.E.

 5. Hezký den Ondřeji,
  líbí se mi Vaše analytické, popisné a nehodnotící shrnutí emočních rovnic a aktivit pana Kaliny. Mám pocit, že se v posledních letech objevuje čím dál více podobných prodavačů hezkých frází a jednoduchých zaručených řešení. Je prima, že se objevují věcné a podložené články, které na to upozorňují.

  Pan Kalina podle dostupných informací není psychologem ani lékařem. Nemá uznávaný psychoterapeutický ani koučovací výcvik. Na svěm webu a ve svých textech uvádí věci, které jsou nepodložené a část z nich jsou evidentně pseudovědecké nesmysly.

 6. ….aj ja si myslim ze teoria emocnych rovnic a vsetko okolo pana Kalinu su len „cucacky na prachy“ teda vytahovanie a zarabanie penazi od ludi. Clovek si moze urobit a napisat plno otociek a napisat film….ale neviem ci sa tym nieco az tak zmeni…..

 7. Dobrý den, metoda emocnich rovnic mi pomohla uvedomit si a vyřešit řadu věcí. Pomocí zjišťování nesloužících vzorců a jejich promenovani ve vzorce sloužící jsem nalezla způsoby jak vest šťastnější zivot. Nevěřila jsem tomu, pocházím z profesního prostředí, kde jsem přicházela do styku s psychology a terapeuty a nad kouči jsem spíše zvedala obočí. Nicméně tato metoda mi pomohla více než 1.5 roku terapie, samozřejmě jsem se i vedle toho věnovala vlastnímu osobnímu rozvoji, ale emocni rovnice považuji za velmi účinné. Byla to ta nejlepší investice, byť 1000 Kč za hodinu není málo. Moje koučka je skvělá a po každém setkání si říkám, že to stojí za to a chci v tom pokračovat snad navěky. Je to hodně o každodenní práci na sobě. Emocni rovnice ukazují, kudy se ubírat a jak vést vědomý život,coz ostatně není nic nového, uz čtyři dohody hovoří o špatných vzorcích, neni to tedy postaveno na vodě. Zde je ale přínosem právě zcela individuální přístup a rozbor vašich konkrétních problémů, strachů a překážek. Tak nejdřív vyzkoušej než budeš kritizovat 🙂 jaké metody práce na sobě se osvědčily vám?

 8. Děkuji za váš článek ☺ na youtube je spousta videí kde se pan Kalina prezentuje se svymi emočnīmi rovnicemi, no když zaplatíte bez pár kaček 1000 Kč tak se dozvíte jak přeprogramovat mozek, abych řekla pravdu ze začátku se mi tato metoda líbila ☺ale když zapojím svůj selský rozum, tak to asi nebude tak jednoduché… pokud by něco takového fungovalo, tak už jsme dávno všichni bohatí, máme úžasnou práci, úžasné partnery atd.

 9. Jednoduché jako facka. Kalina pod podivnými názvy skloňuje “jádrová přesvědčení” a “ego obranné machanismy”, tak jak už je dávno známe od jiných a důvěrných autorů z oboru psychologie. Navíc do své teorie přimíchává bizarní věci tak, aby to celé bylo jiné než doposud, atraktivně zabalené a asi aby se to asi dobře prodávalo. Patrně tomu i věří, kdo ví. Když ty jeho rovnce někomu pomohou, tak to bude dobře. Akorát aby to tak vždycky dopadlo…

 10. Naprosto souhlasím se všemi výše uvedenými názory o komerčnosti pana Kaliny, nehledě na skutečnost, že emočními rovnicemi se již dlouho zabývají i jiní „vědci“. Kniha Chipa Conleyho z roku 2013 je také přímo o emočních rovnicích :-))) a určitě to neokopíroval od pana Kaliny… Děkuji Vám všem za potvrzení mého špatného pocitu, který jsem měla z hromadného sezení na jeho „semináři“, který byl pro mne překvapujícím dárkem od kamarádky.

 11. Jsem specialistkou na práci s blokujícími vnitřními programy. Jako psycholožka a terapeutka pracuji v praxi s klienty vlastní metodou odstraňování podvědomých bloků a negativních vzorců (o jejím vzniku píšu více podrobností na svých stránkách i jinde).

  Tak jako pan Kalina vidím – na základě svého přístupu, ke kterému jsem v průběhu let dospěla – jednoznačné příčiny spousty problémů právě v prožitcích v dětství a v minulosti. Souhlasím s ním, že staré nefunkční vzorce je potřeba pozorováním svých emocí vyhledávat, vystopovat, porovnávat své aktuální prožívání s tím, co známe z domova atd. – pokud chcete postupovat sami. (Pokud dojde klient ke mně, v úvodním rozhovoru jeho hlavní vzorce společně odhalíme.)

  Dále je pravda, že odbouráním starých negativních emocí uložených v podvědomí se „vysvobodíme“. Ale dál už se naše postupy liší. Já jdu s klientem přímo k místu vzniku negativního vzorce v podvědomé paměti a tam ho odstraním, „zahojím“ starou ránu, a tím je proces s pozitivním účinkem hotov.

  Kdežto pan Kalina ve svém systému emoci vědomě otáčí a posléze na principu denně opakovaných pozitivních afirmací a vizualizací ji ukotvuje do podvědomí. V tomto procesu však z mého pohledu chybí vypořádání se s tím, co bylo, které je podle mě k trvalé změně nezbytné.

  Za programy pana Kaliny se zaplatí daná suma a následně je potřeba pracovat, trénovat, ev. i docházet ke kouči. U mě klient zaplatí za sezení a odchází domů rovnou o 1 – 3 podvědomé vzorce lehčí. To se následně pozitivně projevuje v jeho životě. Příklady z praxe na mých stránkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *